O North American d.o.o.

Ko smo mi?

Osnovna delatnost privrednog društva North American d.o.o. je trgovina elektrotehničkom robom, opremom i sirovinama za njihovu proizvodnju.

Od osnivanja, North American profesionalnim obavljanjem svoje delatnosti i urednim ispunjavanjem svojih obaveza, zahteva i očekivanja poslovnih partnera, zaposlenih i vlasnika, strpljivo, osmišljeno i uporno izgrađuje svoju poziciju na tržištu. To je bio i ostaće njegov primarni interes u budućem poslovanju! Svoju efikasnost preduzeće je potvrdilo isporukama elektrotehničke opreme, repromaterijala za proizvodnju u kablovskoj industriji (bakarna žica, aluminijumska žica, čelična žica, PVC granulati, PVC prah, gumena ispuna, cink i dr.). North American prodaje gotove proizvode kablovske industrije: sve vrste kablova, provodnika, Al/Fe užadi, samonoseće i podzemne kablove, pocinkovanu traku i dr.

North American neguje dobre poslovne odnose sa najvećim proizvođačima i korisnicima elektrotehničke robe i opreme i sirovina za njihovu proizvodnju u zemlji. Zahvaljujući tome, preduzeće je kod svih njih poželjan poslovni partner, kako kao kupac tako i kao isporučilac, kako zbog svoje solventnosti, tako i zbog orjentacije na dugoročnu poslovnu saradnju, profesionalizam u poslovanju i negovanje čvrstih veza i sa jednima i sa drugima.

Materijalni potencijal preduzeća danas je takav, da omogućava da u sopstvenim zalihama stalno raspolaže raznovrsnom robom iz svoje delatnosti, u količinama koje zadovoljavaju potrebe njegovih poslovnih partnera. Prepoznatljivi smo kao pouzdan, ekspeditivan i siguran partner koji se pridržava dogovora. Nudimo širok asortiman elektromaterijala i prateće opreme, direktno sarađujući sa fabrikama na teritoriji Srbije i pouzdanim partnerima iz inostranstva.

Vizija privrednog društva je: funkcionalna unutrašnja organizacija; stručni i vredni kadrovi; povećanje učešća privrednog društva na tržištu elektrotehničke robe i opreme i sirovina za njihovu proizvodnju, kao i stvaranje prepoznatljivog “brand name” preduzeća. U skladu sa tim, dalji pravac i ciljevi razvoja North American-a su usmereni na stvaranje uslova za stalno poboljšavanje funkcionisanja strateških funkcija: tržišne, razvojne, komercijalne, finansijske, kadrovske.

Za obezbeđenje funkcionisanja komercijalne, razvojne i finansijske funkcije, North American svoje aktivnosti usmerava ka: postizanju realne nabavne cene; relativnom smanjenju troškova poslovanja u odnosu na ukupan prihod; povećanju stepena naplativosti u rokovima definisanim preuzetim ugovorenim obavezama, a u cilju ubrzanja koeficijenta obrta sredstava i na toj osnovi stvaranja uslova za smanjivanje cene usluge, što dovodi do povećanja konkurentske pozicije preduzeća na tržištu.

U cilju obezbeđenja funkcionisanja tržišne funkcije, North American i dalje unapređuje poslovnu saradnju sa sadašnjim strateškim partnerima, ali i uspostavlja poslovne odnose sa novim klijentima, kako kupcima tako i dobavljačima! Jačanjem svoje kadrovske i materijalne osnove, povećanjem motivisanosti zaposlenih, neprekidnom modernizacijom i osavremenjivanjem poslovanja, North American će nastojati da održi stečeni primat specijalizovane organizacije na tržištu elektrotehničke robe, opreme i sirovina za njihovu proizvodnju na domaćem tržištu.

Gde se nalazimo?

Politika kvaliteta

Na osnovu utvrđene Poslovne politike Privrednog društva za trgovinu i usluge North American, dana 1. decembra 2011. godine doneta je Izjava o politici kvaliteta i zaštiti životne sredine.

Opšti podaci

Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge North American d.o.o. je osnovano 16.02.1990. godine i upisano je kao privatno preduzeće sa potpunom odgovornošću u Sudski registar 16.02.1990. godine, usaglašeno sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o klasifikaciji delatnosti koje je izvršeno upisom u Sudski registar kod Privrednog suda u Beogradu dana 21.10.1998. godine registarski uložak br. 1-65120-00 i od navedenog dana posluje pod nazivom:

"North American" Privredno društvo za trgovinu i usluge d.o.o.
Beograd, Dobračina 48/II
Telefon: 011/328 22 29, 328 22 16
Matični broj: 07371306
Šifra delatnosti: 4669
PIB: 101512190

Dana 16.08.2005. godine rešenjem broj 454/2005; preduzeće je upisano u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Sedište preduzeća je u Beogradu, Ulica Dobračina 48/II. Pored poslovnog prostora u kojem je sedište preduzeća, North American koristi skladišni prostor u Beogradu, Bulevar Despota Stefana 115a.

Tekući računi firme:
Halk banka: 155-7567-07
Komercijalna Banka: 205-3024-37
Societe Generale banka: 275-220032601-43

Privredno društvo zapošljava mlade i stručne kadrove, ali i kadrove koji poseduju dugogodišnje iskustvo u obavljanju poslova iz naše delatnosti. Trenutno, preduzeće zapošljava 15 radnika, od kojih je 50% sa visokom i višom stručnom spremom, koji svojim znanjem, iskustvom, fleksibilnošću i optimizmom izlaze u susret potrebama tržišta predstavljajući osnovu kvalitetnog i trajnog poslovanja u svim segmentima egzistencije preduzeća na kompleksnom i konkurentnom tržištu. U obrazovnoj strukturi zaposlenih dominira kadar ekonomske struke osposobljen da uspešno vodi složene poslovne procese i odgovara na zahteve tržišta.

Transport

Privredno društvo za trgovinu i usluge North American d.o.o. se bavi i prevozom robe, kako u domaćem, tako i u međunarodnom drumskom transportu. Poseduje tri kamiona prema EURO 3 i EURO 5 standardima emisije štetnih gasova, nosivosti od 24 do 25 tona, kao i jedno dostavno vozilo nosivosti 1,6 tona. Svako vozilo koje obavlja prevoz poseduje CMR osiguranje i opremljeno je sistemom za satelitsko praćenje, tako da u svakom momentu možemo znati gde nam se nalazi vozilo.

Posedujemo sve potrebne sertifikate za obavljanje međunarodnog i domaćeg drumskog transporta robe.

Finansijski izveštaji

Finansijske izveštaje za prethodne godine, koji su predati APR-u, možete pogledati na sledećoj strani.

Najnoviji finansijski izveštaj predat APR-u možete pogledati na sledećoj strani (upisivanjem našeg PIB-a, matičnog broja ili naziva privrednog društva).